چرا سالمندان را به آسایشگاهها می سپاریم؟

چرا خانه سالمندان
مطالب درباره سالمندان دسامبر 2019 29
دلایل سپردن سالمندان به آسایشگاه :

مشکلات جسمی مراقبین برای نگهداری از سالمندان.

عوامل محدود کننده خانوادگی مثل مشکلات اقتصادی.

فضای نامناسب زندگی و مشغله زیاد.

نارسایی حمایت‌های رسمی دولتی از مراقبت از سالمند در منزل.

نداشتن آگاهی کافی و دانش مراقبت از سالمند.

آشنا نبودن به مسائل و مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی آنان.

شرایطی را به وجود آورده که گاه مراقبت ازسالمند در خانواده غیرممکن می‌شود.

در موارد بسیاری به رغم میل باطنی، خانواده مجبور به سپردن عزیزانشان به سرای سالمندان می شوند که می تواند باعث بار روانی و استرس‌های شدید به خانواده‌ها شود. خصوصاً که در موارد زیادی این خانواده‌ها پس از انتقال سالمندشان به سرای سالمندان مورد سرزنش و فشار اجتماعی می شوند.

عدم دانش کافی مراقبت باعث کاهش تحمل در برابر نیازهای واقعی سالمند و افزایش فشار مراقبتی خانواده شده که در نهایت مجبور به طرد از خانواده می‌گردند.

لذا آموزش های مدون خود مراقبتی سالمند از میانسالی و اعضای خانواده می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش بار مراقبت از سالمند و اقامت سالمند در خانه باشد.