مصرف مرتب داروها

مصرف-دارو
مطالب پزشکی, مطالب درباره بیمار دسامبر 2019 29
چگونه من می توانم مصرف داروهای خودم را کنترل کنم؟

ممکن است مصرف دارو تجربه جدیدی برای شمابوده و شما در به یادداشتن مصرف آن مشکلات زیادی داشته باشید.

برای مثال :

دانستن پاسخ پرسش های زیر مهم می باشد:

چرا شما باید دارومصرف کنید؟

شما داروی خود را چه ساعتی باید مصرف کنید؟

شما چه تعداد دارو باید استفاده کنید؟ و هر چند وقت یک بار باید از آن استفاده کنید؟

مصرف صحیح دارو مطابق دستور پزشک مهم است.

اگر شما از دستورات پزشک تبعیت نکنید، ممکن است چه اتفاقی رخ دهد؟

اگر شما قرص های خود را به صورت صحیح استفاده نکنید، ممکن است فاقد اثر لازم باشند.

همچنین ممکن است سبب بروز عوارض جانبی خفیف یا حتی بسیار خطرناکی شوند.

ممکن است در صورت مصرف ناصحیح داروها، سبب واکنش دو دارو با یکدیگر شوید.

بدون استفاده صحیح دارو، ممکن است داروها سبب ایجاداحساس بیماری یا سرگیجه شوند.

من چگونه می توانم مصرف دارو را به یاد داشته باشم؟

داروها را در ساعات ثابتی از روز مصرف کنید.

داروها را با کارهایی که به صورت روزمره انجام می دهید. مثل خوردن غذا یا همراه با سایر کارهای روزانه، مانند مسواک زدن مصرف کنید.

از جعبه های مخصوص قرص استفاده کنید، مانند موارد هفتگی یا روزانه، که در داروخانه ها فروخته می شوند.

از نزدیکان خود بخواهید که مصرف دارو را به شما یادآوری نمایند.

از یک تقویم دارویی نزدیک جعبه داروهای خود استفاده کنید، و در آن زمان استفاده دارو را یادداشت نمایید.

یک برچسب یا نوشته جهت آگاهی و ی ادآوری را بر روی کابینت داروهای خود یا یخچال نصب کنید.

چه چیز دیگری ر ا باید بدانم؟

داروهای خود را طبق دستور پزشک یا داروساز نگهداری کنید.

داروهای خود را در جعبه خودش نگه داری کنید.

داروهایی را که می توانید همراه با یکدیگر استفاده کنید یا نکنید را حتماً به خاطر بسپارید.

به موقع داروهای خود را خریداری کنید تا داروهای شما تمام نشود.

داروهای خود را همیشه از یک شرکت دارویی بخرید.

داروهای خود را بیش از دوز تجویز شده مصرف نکنید.

قبل از خرید یک داروی بدون نسخه مانند آنتی هیستامین یا قرصهای سرماخوردگی با پزشک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که با داروهای تجویزی شما تداخل نداشته باشند.

قبل از قطع دارو حتما با پزشک خود مشورت کنید.

اگر سوالی در مورد قرص های خود داشتید حتما یادداشتی تهیه کنید تا به یاد داشته باشید آن سوال را از پزشک یا داروساز سوال کنید.

اگر دچار هر یک از عوارض جانبی بشوید، با پزشک خودمشورت کنید.

دوز و نام داروهای مصرفی خود را یادداشت کنید.

اگر به بیش از یک پزشک مراجعه نمودید در هر ویزیت آخرین لیست داروهای مصرفی خود را به پزشک ارائه دهید.

تمامی داروها را دور از دسترس اطفال نگه دارید.