نحوه ارائه خدمات

پس از تماس با موسسه اپراتور با توجه توضیحات اولیه شما و شرایط بالینی بیمار یا سالمند حدود هزینه های اولیه شما را اعلام و سپس به منظور ارائه خدمات مطلوب در صورت امکان با مسئول فنی شرکت وصل خواهید شد و سپس با هماهنگی جهت بازدید از بیمار و سالمند شما در منزل حضور پیدا کرده و پس از بررسی شرایط بالینی و روحی و جسمی بیمار یا سالمند شما متناسب با آن شرایط و خانواده شما فردی را انتخاب و به شما معرفی خواهد شد پس از گذشت دو الی سه روز از فعاعیت ایشان به ارزیابی اولیه از خدمات پرسنل شرکت توسط مسئول فنی صورت گرفته و با تایید ایشان و خانواده محترم نسبت به عقد قرار داد اقدام خواهد شد
در طول مدت قرار داد تناوبا با هماهنگی خانواده بازدید های توسط مسئول فنی موسسه صورت گرفته و نحوه ارائه خدمات پرسنل بررسی و درصورت کم کاری رسیدگی و یا نسبت به تعویض نیرو اقدام میشود .
هرگونه مشکلی اعم از کم کاری یا عدم رسیدگی صحیح در اسرع وقت با شماره های شرکت تماس گرفته و اعلام کنید و در سریع ترین زمان با حضور مسئول فنی رسیدگی میگردد .

اپراتور-سرای ارامش آریا
اپراتور-سرای ارامش آریا