اعزام به منزل

سرای-آرامش-آریا

پس از تماس با اپراتور و تشریح وضعیت بالینی بیمار یا سالمند خود و پس بررسی نهایی کارشناس فنی ، با توجه به شرایط موجود و روحی و جسمی بیمار و سالمند متناسب با آن نیرو به منزل اعزام می شود.

در خواست خود را از طریق فرم ذیل یا اپراتور می توانید انجام دهید.