آریا, آملودیپین, آنتی هیستامین, آنتی هیستامین ها تنظیم ضربانات قلبی : پروپرانولول, اکسپکتورانت, امپرازول کاهش چربی خون : آترو استاتین, انالا پریل, انواع-داروها, ایمی پرامین, ب 6, بلادونا, بیسموت ضد سرفه : دیفن هیدرامین, پرازوسین, پرستاری, پرو متازین, پروپرانولول, پزشکی

بیماری و دارو هایی پر مصرف


در مطلب ذیل بیماری و دارو هایی پر مصرف که برای رفع آن بیماری ها موثر می باشد آمده است :

دارو های پرمصرف و رفع بیماری ها

کاهش فشار خون :
آتنولولول ، آملودیپین ، کاپتوپریل ، انالا پریل ، کلروتیازید ، دیلتیازم ، پروپرانولول ، پرازوسین ، متیل دوپا ، لازیکس …

 ضد اضطراب :
آلپرازولام ،کلر دیازپوکساید،کلونازپام

ضد افسردگی :

سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول، نورتریپتیلین

 درد گوارشی :
سایمتیدین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازول

کاهش چربی خون :
آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

اسهال و دل پیچه :
بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسین

 ضد تشنج :
کاربامازپین ، دیازپام ، فنو باربیتال

حساسیت فصلی :
لوراتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

 آنتی بیوتیک :
ایمی پنم ، سفازولین ، سفتریاکسون ، سفتازیدیم ، جنتامایسن ، پنی سیلین ها

ضد خارش :
کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

تنظیم ضربانات قلبی :
پروپرانولول ، دیگوکسین

 ضد تهوع :
پرومتازین ، دیمن هیدرامین ، ب 6 ، لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

 ضد سرفه :
دیفن هیدرامین ، کتوتیفن ، اکسپکتورانت ، سیتریزین

دارو های پرمصرف و رفع بیماری ها

مصرف مرتب داروها

آموزش هابیمارپزشکیتغذیه و سلامتسالمندانکودکان

آریاآملودیپینآنتی هیستامینآنتی هیستامین ها تنظیم ضربانات قلبی : پروپرانولولاکسپکتورانتامپرازول کاهش چربی خون : آترو استاتینانالا پریلانواع-داروهاایمی پرامینب 6بلادونابیسموت  ضد سرفه : دیفن هیدرامینپرازوسینپرستاریپرو متازینپروپرانولولپزشکیپلازیلپنی سیلین ها ضد خارش : کالامین سیتوانبخشیجم فیبروزول اسهال و دل پیچه : بیسموتجنتامایسنداروداروئیدرماندیازپامدیفنوکسیلاتدیگوکسین  ضد تهوع : پرومتازیندیلتیازمدیمن هیدرامینرانیتیدینسرای-آرامش-آریاسری واستادینسفازولینسفتازیدیمسفتریاکسونسلامتسیترزین  آنتی بیوتیک : ایمی پنمسیتریزینفنو باربیتال حساسیت فصلی : لوراتادینکاپتوپریلکاهش فشار خون : آتنولولولکتوتیفنکلر دیازپوکسایدکلروتیازیدکلونازپام ضد افسردگی : سیتا لوپرامکلینیدیوم سیلازیکس ...  ضد اضطراب : آلپرازولاملوپرامیدمتیل دوپانورتریپتیلین  درد گوارشی : سایمتیدینهالو پریدولهیوسین  ضد تشنج : کاربامازپین

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *